събота, 24 юли 2010 г.

Алое, мед и вино - премахват кисти


Тази чудодейна рецепта е известна като рецепта на д-р Мермерски за лечение на кисти, както на яйчниците така и на гушата и гърдите. Действа тонизиращо на целия организъм и има невероятна лечебна сила. Предаваме ви написаното от жена излекувала се иманно с тази рецепта.

- Нау­чих от дру­ги хо­ра за ре­цеп­та­та и я при­ло­жих и на се­бе си. Ре­зул­та­тът бе не­ве­роя­тен: от 4 сан­ти­мет­ра кис­та­та ста­на на 0,9 сан­ти­мет­ра, а дру­ги­те по-мал­ки из­чез­на­ха, ка­то про­дъл­жих да пия ле­карс­тва­та. Ре­цеп­та­та, коя­то ви пре­дос­тавям с удо­волс­твие, има ефе­кт и при кис­та на яйчни­ци­те и гу­ша.

Всич­ки, кои­то има­т на­ру­ше­ния на щи­то­вид­на­та жле­за, знаят за проб­ле­ми­те, кои­то тя им съз­да­ва: нер­вност, труд­но ди­ша­не, без­съ­ние. Всич­ко то­ва из­чез­ва.

Ето и са­ма­та ре­цеп­та: 20 лис­та от ал­ое, 500 гра­ма мед, 500 ми­ли­лит­ра чер­ве­но ви­но, 2 су­пе­ни лъ­жи­ци ранилист - то­ва е бил­ка, коя­то се ку­пу­ва от бил­ко­ва ап­те­ка.
Лис­та­та на ал­ое­то се наря­зват или на­чуп­ват на дреб­ни пар­че­та и заед­но с ме­да, ви­но­то и ранилис­та се смес­ват. Смес­та се ва­ри на вод­на баня око­ло 30-40 ми­ну­ти. Раз­тво­рът се на­ли­ва в стък­ле­но ши­ше, мо­же и да се пре­це­ди. Съх­ран­ява се в хла­дил­ник. Прие­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца по­ло­вин час пре­ди яде­не.

блитц.бг
Прочетете Цялата Статия...
eXTReMe Tracker

Врати
 
Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха
Clicky Web Analytics